w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2011 rok

Uchwała nr V/49/2011

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 03 marca 2011r.

w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2011 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), § 26 Statutu Gminy Kuźnia Raciborska (Dz.Urz. Woj. Śl.
z 2002 r. Nr 75, poz. 2653)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwała :

§ 1

Plan pracy Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej na 2011 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Załącznik do uchwały nr V/49/20011

 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

     z dnia 03 marca 2011 r.

Plan Pracy Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej na 2011 r.

                                                            

Rada Miejska w 2011 r. zamierza zorganizować 12 sesji zwyczajnych. Sesje nadzwyczajne będą zwoływane w miarę potrzeby na wniosek Burmistrza lub co najmniej ¼ ustawowego składu Rady Miejskiej.

Główne zagadnienia i tematy, które będą rozpatrywane na sesjach Rady Miejskiej:

 1. Analiza projektu budżetu gminy na 2011 r. i jego uchwalenie.
 2. Analiza i ocena wykonania budżetu gminy za 2010 r. z uwzględnieniem zadań rzeczowych – udzielenie absolutorium Burmistrzowi.
 3. Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2011 rok.
 4. Przyjęcie sprawozdań z działalności zakładów i jednostek budżetowych za 2010 r. Określenie zadań na 2011 rok.
 5. Ocena bieżącego wykonania budżetu przez gminę oraz dokonywanie bieżących przesunięć budżetowych.
 6. Prowadzenie prac nad poprawą funkcjonowania i zarządzania strukturą Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych gminy.
 7. Wyznaczanie kierunków działania Burmistrza.
 8. Ocena wykonania przez Burmistrza uchwał podjętych przez Radę Miejską.
 9. Ocena realizacji przez Burmistrza wniosków komisji stałych Rady Miejskiej, oraz wniosków radnych i przewodniczących jednostek pomocniczych gminy.
 10. Ocena realizacji przez Burmistrza wniosków składanych przez mieszkańców gminy
  w trakcie zebra
  ń wiejskich i miejskich, oraz realizacji odpowiedzi na pisma kierowane do urzędu.
 11. Przygotowywanie, rozpatrywanie i uchwalanie projektów uchwał z zakresu należącego do kompetencji i zadań Rady Miejskiej.
 12. Organizowanie sesji wyjazdowych Rady Miejskiej na terenie gminy w celu poznania środowiska lokalnego i integracji radnych z mieszkańcami.
 13. Inne zagadnienia i tematy będące w wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej, przewidziane ustawą o samorządzie gminnym i statutem gminy.
 14. Kontynuacja pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej, w celu finansowania inwestycji i zadań koniecznych do wykonania na terenie gminy. Zintensyfikowanie działań gminy w zakresie pozyskiwania tych środków.
 15. Integralną częścią planu pracy Rady Miejskiej są właściwe plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej zatwierdzone stosowną uchwałą Rady Miejskiej. 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2011 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.03.2011 10:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż