w sprawie zabezpieczenia środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w formie weksla in blanco

Uchwała Nr  XVII/157/2007

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 25 października 2007r.

 

w sprawie zabezpieczenia środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

w formie weksla in  blanco

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e i pkt. 10, art. 51 ust. 1 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na zawarcie przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego, ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży, 22,0 m x 44,0 m, ul. Arki Bożka 9 Kuźnia Raciborska” do kwoty 200 000, 00 zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych) ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i dla zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu tych środków, na zasadach określonych w umowie, na wystawienie weksla „in blanco” Gminy Kuźnia Raciborska i podpisanie deklaracji do weksla.

§ 2

Realizacja zobowiązania, w przypadkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. z 2006 r. Nr 134, poz. 944 z późniejszymi zmianami) następowała będzie z dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

§ 3

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 4

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zabezpieczenia środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w formie weksla in blanco
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.10.2007 12:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż