w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kuźnia Raciborska w latach 2012-2016

Uchwała Nr XIII/144/2011

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym

zasobem Gminy Kuźnia Raciborska w latach 2012-2016

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

§ 1

Uchwala „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kuźnia Raciborska w latach 2012-2016” przedłożony przez Burmistrza Miasta w formie opisowej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XIII/102/2007 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy z późniejszymi zmianami.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kuźnia Raciborska w latach 2012-2016
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.01.2012 11:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż