w sprawie zmian w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska

UCHWAŁA NR XI/120/2011

RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ

z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie zmian w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z póź. zm.) w związku z art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z póź. zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej uchwala:

 

§ 1.

Wprowadzić zmianę w Uchwale Rady Miejskiej Nr XXIX/242/2005 z dnia 04.04.2005r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska, w ten sposób, że: § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.11.2011 12:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż