w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Uchwała Nr XXIV/207/2004 

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 17.11.2004 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109,  art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

1.Zwiększyć budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę                                      30 945 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2.Dokonać zmian po stronie dochodów budżetowych

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3.  Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych

zgodnie z załącznikiem nr 3.

4.  W wyniku dokonanych zmian budżet na 2004 rok zamyka się

po stronie dochodów kwotą                                                                             16 989 936 zł

po stronie wydatków kwotą                                                                             17 939 079 zł

5.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

(-) MANFRED WRONA

 

 

                                                 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej

                                               Nr XXIV/207/2004 z dn.18.11.2004 r.

I.Zwiększenia po stronie dochodów budżetowych na 2004 rok.

1.Dział 852            -         Pomoc społeczna

*        Pozostałe odsetki                                                               + 1 178 zł

zmianę wprowadza się na wniosek MOPS w Kuźni Raciborskiej z dnia 27.10.2004 r. - jest to zwiększenie z tytułu otrzymanych odsetek od środków na rachunku bankowym.

2.Dział 801            -         Oświata i wychowanie

*        Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

własnych                                                                         + 21 767 zł

jest to dotacja z budżetu państwa na remont sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Rudach  (środki z Banku Światowego).

                            *        Wpływy z usług                                                                  + 8 000 zł

zmianę wprowadza się na wniosek MZO w Kuźni Raciborskiej z dnia 08.11.2004 r. są to wpływy za wynajem obiektów ZSO w Kuźni Raciborskiej dla Obozu Przysposobienia Obronnego w Kuźni Raciborskiej

II.Zwiększenia po stronie wydatków budżetowych na 2004 rok.

1.Dział 852            -         Pomoc społeczna

     rozdz. 85219     -         Ośrodki pomocy społecznej

                            *        Wydatki bieżące                                                                 + 1 178 zł

                            1.       Pozostałe wydatki na utrzymanie Ośrodka                           + 1 178 zł

zmianę wprowadza się na wniosek MOPS w Kuźni Raciborskiej z przeznaczeniem na skorygowanie funduszu socjalnego z powodu zwiększenia zatrudnienia – 480 zł, oraz 698 zł na zakup usług remontowych – naprawa instalacji elektrycznej w budynku MOPS.

2.Dział 801            -         Oświata i wychowanie

a)  rozdz. 80101     -         Szkoły podstawowe                                                                          

*        Wydatki bieżące                                                               + 21 767 zł

1.       Pozostałe wydatki                                                            + 21 767 zł

z przeznaczeniem na remont posadzek i wymianę wykładzin podłogowych w salach lekcyjnych Szkoły Podstawowej w Rudach,

b)  rozdz. 80110     -         Gimnazja

                            *        Wydatki bieżące                                                                 + 8 000 zł

                            1.       Pozostałe wydatki                                                              + 8 000 zł

z przeznaczeniem na zakup opału dla ZSOiT w Kuźni Raciborskiej

            Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej

Nr XXIV/207/2004 z dn. 17.11.2004 r.

I.Zmiany po stronie dochodów budżetowych na 2004 rok.

1.Dział 700            -        Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszenie:

                            *        Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych  - 227 017 zł

Zwiększenie:

                            *        Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

                                                                                                                            +227 017 zł

zmianę wprowadza się w celu dostosowania planu do osiągniętych dochodów

 

                                                                                              

Zał. Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej

                                               Nr XXIV/207/2004 z dn. 17.11.2004 r.

I .  Zmiany po stronie wydatków budżetowych na 2004 rok.

Zmniejszenia:

1. Dział 900           -         Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90001     -         Gospodarka ściekowa i ochrona wód

*        Wydatki majątkowe                                                           - 91 075 zł

1.       Kanalizacja sanitarna Gminy Kuźnia Raciborska z odprowadzeniem

ścieków do Raciborza – inwestycja wspólna                        - 91 075 zł

2.Dział 801            -         Oświata i wychowanie

     rozdz. 80101     -         Szkoły podstawowe

                            *        Wydatki bieżące                                                                - 21 767 zł

1.     Pozostałe wydatki                                                               - 21 767 zł

dot. środków własnych przeznaczonych na remont i wymianę wykładzin podłogowych w salach lekcyjnych Szkoły Podstawowej w Rudach.       

3. Dział 851           -         Ochrona zdrowia

     rozdz. 85195     -         Pozostała działalność

                            *        Wydatki bieżące:                                                               - 17 312 zł

                            1.       Remont Ośrodka Zdrowia w miejscowości Rudy                   - 17 312 zł

4. Dział 600                     Transport i łączność

    rozdz. 60016    -          Drogi publiczne gminne

                             *         Wydatki majątkowe:                                                         - 10 000 zł

                             1.        Budowa parkingu przy ul. Kozielskiej w miejscowości

                                        Kuźnia Raciborska                                                          - 10 000 zł

Zwiększenia:

1.Dział 801            -         Oświata i wychowanie

a)  rozdz. 80101     -         Szkoły Podstawowe

                            *        Wydatki bieżące                                                                 + 3 250 zł

                            1        Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                         + 3 250 zł

b) rozdz. 80104      -         Przedszkola

                            *        Wydatki bieżące                                                               + 11 000 zł

                            1.       Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                       + 11 000 zł

c) rozdz. 80110      -         Gimnazja

                            *        Wydatki bieżące                                                                 + 2 050 zł

                            1.       Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                         + 2 050 zł

d) rozdz. 80114      -         Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

                            *        Wydatki bieżące                                                                 + 1 500 zł

                            1.       Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                         + 1 500 zł

e) rozdz. 80130      -         Szkoły zawodowe

                            *        Wydatki bieżące                                                                 + 3 750 zł

                            1.       Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                         + 3 750 zł

2. Dział 854           -         Edukacyjna opieka wychowawcza

     rozdz. 85401     -         Świetlice szkolne

                            *        Wydatki bieżące                                                                 + 5 750 zł

                            1.       Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                         + 5 750 zł

zmianę wprowadza się na wniosek MZO w Kuźni Raciborskiej z dnia 5.11.2004 w związku z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/201/2004 z dnia 5.10.2004 r. w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w jednostkach organizacyjnych gminy.

3.  Dział 801          -         Oświata i wychowanie

a)  rozdz. 80104     -         Przedszkola

*        Wydatki bieżące                                                               + 20 000 zł

1.       Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                       + 20 000 zł

b)  rozdz. 80110     -         Gimnazja

                            *        Wydatki bieżące                                                               + 35 000 zł

                            1.       Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                       + 35 000 zł

zmianę wprowadza się na wniosek Dyrektora MZO w Kuźni Raciborskiej z dnia 05.11.2004 r. w związku z niedoborem środków finansowych na 2004 rok (awans zawodowy nauczycieli)

c)  rozdz. 80104     -         Przedszkola

*        Wydatki majątkowe                                                          + 27 542 zł

                            1.       Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o wraz z termomodernizacją

                                      obiektu Przedszkola nr 2 przy ul. Westerplatte 1 w miejscowości

                                      Kuźnia Raciborska                                                           + 27 542 zł

4.  Dział 921          -         Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

     rozdz. 92109     -         Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

                            *        Wydatki bieżące                                                                 + 3 000 zł

                            1.       Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury              + 3 000 zł

5. Dział 851           -         Ochrona zdrowia

     rozdz. 85195     -         Pozostała działalność

                            *        Wydatki majątkowe:                                                          + 14 312 zł

                            1.       Opracowanie dokumentacji technicznej na dostosowanie

                                      Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Turzu dla potrzeb osób

                                      niepełnosprawnych                                                           + 14 312 zł

6. Dział  754          -         Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

   rozd. 75412        -         Ochotnicze Straże Pożarne

*         Wydatki majątkowe:                                                          + 3 000 zł

1. Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie

instalacji odgromowej budynku OSP Turze                          +  3 000 zł

7. Dział 600                     Transport i łączność

    rozdz. 60016    -          Drogi publiczne gminne 

                             *          Wydatki bieżące:                                                           + 10 000 zł

                        1.        Remont drogi gminnej – łącznik ul. Parkowej z

                              ul. Czarneckiego w miejscowości Kuźnia Raciborska        +  10 000 zł

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.11.2004 08:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż