OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM - „Odbudowa drogi dojazdowej do pól dz. nr 23, 24 i 150 w miejscowości Turze - usuwanie szkód powodziowych z 2010 roku”.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

- roboty budowlane

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych


Data zamieszczenia Ogłoszenia w Biuletynie zamówień publicznych: 14.11.2011r.

Numer Ogłoszenia: 376454- 2011


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4

47-420 Kuźnia Raciborska

tel. (032) 419-14-17, fax. (032) 419-14-32

e-mail: poczta@kuzniaraciborska.pl; www.kuzniaraciborska.pl


 1. Rodzaj Zamawiającego

Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

  1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Odbudowa drogi dojazdowej do pól dz. nr 23, 24 i 150 w miejscowości Turze - usuwanie szkód powodziowych z 2010 roku”. Zadanie realizowane jest ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.


  1. Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CPV 45233123-7: Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych


 1. Zakres przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych, jest:Odbudowa drogi dojazdowej do pól dz. nr 23, 24 i 150 w miejscowości Turze - usuwanie szkód powodziowych z 2010 roku”.


Zakres zadania obejmuje odtworzenie nawierzchni drogi gminnej, dojazdowej do pól w miejscowości Turze, na dwóch odcinkach o łącznej długości 338,0 m.

Odcinek I o długości 138,0 m.

Odcinek II o długości 200,0 m.

Lokalizację odcinków przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1:2.500 stanowiącym załącznik do niniejszego opisu robót.

W zakres zadania wchodzi również odtworzenie rowu przydrożnego zlokalizowanego po stronie lewej w ciągu Odcinka I, na długości 138,0 m. wraz z oczyszczeniem przepustów rurowych zlokalizowanych w ciągu rowu:

- przepust poprzeczny pod drogą z rur betonowych fi400 o długości 6,00 m.

- przepust na zjeździe z rur betonowych fi400 o długości 9,00 m.


Opis prac odtworzeniowych.

W ramach odtworzenia jezdni drogi dojazdowej do pól na działkach nr 23, 24 i 150 w miejscowości Turze planuje się wykonanie nowej nawierzchni z tłucznia kamiennego, wraz z wykonaniem odtworzenia rowu na długości 138,0 m. średniej głębokości 1,00 m. i szerokości dna równej 0,30 m.

Oczyszczenie z namułów dwóch przepustów z rur betonowych fi400 o łącznej długości 15,0 m.


Przyjęto następujące parametry techniczne projektowanej drogi:

 • droga gminna wewnętrzna, droga dojazdowa do pól;

 • prędkość projektowa VP=30 km/h;

 • przekrój drogowy;

 • spadek poprzeczny jezdni jednostronny o wielkości 3,0% (w kierunku rowów przydrożnych);


Szerokość jezdni:

 • ODCINEK 1 - KM 0+000,00 - KM 0+138,00 – 3,00 m.

 • ODCINEK 2 - KM 0+000,00 - KM 0+200,00 – 3,00 m.


Konstrukcja podbudowy i nawierzchni przedstawia się następująco:

 • Istniejąca podbudowa;

 • Warstwa dolna nawierzchni z tłucznia kamiennego grubości 10 cm.

 • Warstwa górna nawierzchni z tłucznia kamiennego grubości 7 cm.


Szczegółowy zakres robót do wykonania określa Przedmiar robót.

Technologię wykonywania prac określają Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.


Szczegółowy zakres prac określa:

 • Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 12 do SIWZ;

 • Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 9 do SIWZ;

 • Przedmiar robótzałącznik nr 8 do SIWZ;

 • Plan sytuacyjny – załącznik nr 10 do SIWZ;

 • Wzór umowy - załącznik nr 7 do SIWZ ;

Wymagania dotyczące robót:

 • Wszystkie prace powinny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż, zgodnie z poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego na budowie (inspektora nadzoru).

 • Roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz wymogami niniejszej specyfikacji.


W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać również:

   • wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w przedmiarze robót;

   • wszelkie inne roboty, prace, niezbędne badania (laboratoryjne), sprawdzenia, pomiary, czynności, obowiązki i wymogi wynikające z niniejszej specyfikacji (umowy, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, opisu przedmiotu zamówienia, przedmiaru robót).


WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA

MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI:

 • Odpady budowlane z rozbiórki winny zostać zagospodarowane przez Wykonawcę zgodnie z Ustawą z dnia 27.04.2001r. o odpadach (t.j. z 2007r. Dz. U. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.).

 • Gmina Kuźnia Raciborska nie posiada na swoim terenie składowiska odpadów, należy zatem uwzględnić konieczność wywozu odpadów do stosownej instalacji zlokalizowanej poza terenem Gminy Kuźnia Raciborska.


 1. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4 ustawy p.z.p.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.


 1. Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.


 1. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.

Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.


 1. Termin wykonania zamówienia.

Zadanie należy wykonać w terminie 10-ciu dni od daty zwarcia umowy.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM

I TECHNICZNYM

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych, oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, dotyczące:


    1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.


    1. Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:

 • wykonanie w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszyw tym okresie:

 • co najmniej jednej roboty budowlanej, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, polegającej na budowie, przebudowie, modernizacji lub remoncie drogi o powierzchni nie mniejszej niż 1 000 m2,

 •  

 • potwierdzonej, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.


    1. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Potwierdzeniem spełniania ww warunku przez Wykonawcę, będzie złożenie podpisanego Oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, składane zgodnie z art. 44 ustawy p.z.p. - na załączniku nr 1 do SIWZ.


    1. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Potwierdzeniem spełniania ww warunku przez Wykonawcę, będzie złożenie podpisanego Oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, składane zgodnie z art. 44 ustawy p.z.p. - na załączniku nr 1 do SIWZ. 1. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p.


 1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda następujących dokumentów:


 1. Oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, składane zgodnie z art. 44 ustawy p.z.p. - na załączniku nr 1 - oryginał oświadczenia podpisany przez Wykonawcę.


   1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

 1. Wykazu robót budowlanych - na załączniku nr 4 – Wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, określonego przez Zamawiającego w rozdziale 2 pkt V ppkt 2 SIWZ- z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (opinie, referencje, protokoły odbioru). Dokumenty te należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.


  1. W celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający żąda następujących dokumentów:

   1. Oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, składane zgodnie z art. 44 ustawy p.z.p. - na załączniku nr 1 – oryginał oświadczenia podpisany przez Wykonawcę.


  1. W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda następujących dokumentów:


   1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy p.z.p. na załączniku nr 2 - oryginał lub kopia poświadczenia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

   2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy p.z.p. - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy p.z.p.- na załączniku nr 3 - oryginał lub kopia oświadczenia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

   1. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

   2. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.


Uwaga!

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w Sekciji III pkt 2 ppkt 4).


 1. Dokumenty podmiotów zagranicznych.

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składają dokumenty zgodnie z przepisami § 4 Rozporządzenia z dnia 30.12.2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz, U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817).


W przypadku wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji III pkt 2 ppkt 4).b) do ppkt 4).d składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:


 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.


Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 1. Inne dokumenty

 1. Wypełniony formularz OFERTA (wg załączonego do SIWZ druku).

 2. Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z zapisami rozdziału 4 pkt. II SIWZ.

 3. Informacja o podwykonawcach - jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców w realizacji zamówienia zobowiązany jest to wskazać w formularzu oferty oraz na załączniku nr 5, określając rodzaj powierzonej części zamówienia podwykonawcom.


Opcjonalnie:

 1. Upoważnienie do podpisywania oferty oraz innych dokumentów lub składania ewentualnych wyjaśnień, związanych z postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego, określające zakres upoważnienia, podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy. Upoważnienie należy złożyć w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacjąza zgodność z oryginałem”, podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do występowania w imieniu Wykonawcy.

Uwaga:

Upoważnienie należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich rejestrach i nie uprawnione do reprezentowania wykonawcy.


 1. Pełnomocnictwo - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (pełnomocnictwo może wynikać z treści umowy konsorcjum).


    1. Informacja na temat wadium.

Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium w prowadzonym postępowaniu.

    1. Zaliczki

Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.


    1. Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Nie


SEKCJA IV: PROCEDURA

 1. Określenie trybu zamówienia.

Przetarg nieograniczony.


 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

Cena (koszt) - 100% - najniższa cena


 1. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze wykonawcy.


 1. Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy

Tak

Dopuszczalne zmiany postanowień oraz określenie warunków zmian:

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z uwzględnieniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian, o których mowa powyżej, postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach:

  1. Zmiany nie mające wpływu na termin wykonania umowy:

    1. zmiana adresu lub siedziby Wykonawcy,

    2. zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego i Wykonawcy,

  1. Zmiany mające wpływ na termin wykonania umowy:

 1. możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego:

 • przekazanie terenu budowy

 • przekazanie dokumentów budowy

 1. możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualnie wstrzymania i wznowienia robót, ze względu na:

  • przedłużenie procedury przetargowej,

  • zaistnienie konieczności wykonania robót dodatkowych uniemożliwiających kontynuowanie realizacji niniejszej umowy, wówczas termin wykonania niniejszej umowy może zostać przedłużony o czas niezbędny do wykonania robót dodatkowych,

  • technologię wykonywania prac,

  • niesprzyjające warunki atmosferyczne, w szczególności: obfite opady gradu, deszczu, temperatura powietrza,

  • działania sił natury, uznanych za stan klęski żywiołowej.

 1. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeżeli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

  1. Zmiany mające wpływ na wysokość wynagrodzenia:

   1. zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT),

   2. obniżenie kosztu wykonania robót a tym samym wynagrodzenia wykonawcy,

   3. rezygnacja z wykonania części robót,

   4. zmiana spowodowana robotami zamiennymi, uzupełniającymi lub dodatkowymi..

 1. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:

2.1 Sposób inicjowania zmian:

  1. Zamawiający:

 • wnioskuje do wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany,

 • wnioskuje, aby wykonawca przedłożył propozycję zmiany,

  1. Osoby występujące po stronie Zamawiającego:

 • wnioskują do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany,

  1. Wykonawca:

 • wnioskuje do Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany.

  1. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności, itp.). Protokół konieczności wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.

  2. Zmiana postanowień zawartej umowy w wyniku wprowadzenia zmian opisanych powyżej może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu, pod rygorem nieważności.


 1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

   1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, pod adresem: http://www.kuznia-raciborska.bip.info.pl/ ; (w panelu OGŁOSZENIA); POBIERZ SIWZ

   2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można także odebrać w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4, pokój nr 2 - po złożeniu zamawiającemu wniosku o przekazanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, lub za zaliczeniem pocztowym.


 1. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, przy ul. Słowackiego 4, pokój nr 4 (sekretariat Urzędu).

Termin składania ofert upływa dnia 2011-11-29 godz. 09.00.


 1. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 2011-11-29 godz. 09.30 w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, przy ul. Słowackiego 4, pokój nr 3 (sala narad).


 1. Termin związania z ofertą.

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.


 1. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.


 1. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej (jeżeli dotyczy).

Zadanie realizowane jest ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.


 1. Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Nie.


/ - / RITA SERAFIN

BURMISTRZ MIASTA KUZNIA RACIBORSKA


………………………………………
zatwierdziła

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM - „Odbudowa drogi dojazdowej do pól dz. nr 23, 24 i 150 w miejscowości Turze - usuwanie szkód powodziowych z 2010 roku”.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Piotr Nienartowicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.11.2011 12:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż