w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok

Uchwała nr XLV/416/2009

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 22 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

na 2010 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2001r.  Nr 142  poz.1591 z późniejszymi zmianami),  art. 10 ust.3  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005r. Nr 179 poz.1485 z późniejszymi zmianami), na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok, który stanowi część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Manfred Wrona

 

 Załącznik do Uchwały XLV/416/2009

 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

                                                               z dnia 22 grudnia 2009r.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

                                                           na 2010 rok

Zmiany społeczno – ekonomiczne dokonujące się w naszym kraju sprzyjają rozpowszechnianiu się skłonności do używania środków psychoaktywnych.

Wzrasta liczba osób eksperymentujących z narkotykami i już uzależnionych, poszukujących pomocy. Obniża się wiek biorących. Swobodny dostęp do narkotyków mają już dzieci w szkole podstawowej. Szczególnie niepokojące jest rozszerzanie się tego zjawiska wśród młodzieży, która często wygłasza błędny pogląd, że krótkotrwałe i incydentalne zażywanie narkotyków nie jest szkodliwe dla zdrowia i nie prowadzi do uzależnienia.

Podstawę działań związanych z zapobieganiem narkomanii stanowi ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485)

ROZDZIAŁ I. CELE PROGRAMU

Głównym celem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest dążenie do wyeliminowania używania narkotyków oraz prowadzenie profilaktyki związanej z tym problemem. Zadania w nim ujęte skoncentrowane są na rozwijaniu i popieraniu działalności informacyjnej i kulturalnej, podejmowanej w celu informowania społeczeństwa o szkodliwości narkomanii oraz prowadzenia działalności wychowawczej i zapobiegawczej polegającej na promocji zdrowego stylu życia, wspieraniu działalności placówek prowadzących działalność zapobiegawczą, podejmowaniu i wspieraniu działań lokalnych oraz innych inicjatyw społecznych.

Celem Programu jest:

1)       Analiza problemu narkomanii występującego w środowisku.

2)       Profilaktyka – zapobieganie i przeciwdziałanie narkomanii.

3)       Tworzenie osobom uzależnionym niezbędnych warunków do radzenia sobie z problemem narkomanii.

4)       Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz zagrożonych narkomanią.

5)       Pomoc psychospołeczna i prawna rodzinie z problemem narkomanii.

6)       Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii (dzieci i młodzieży).

7)       Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.

8)       Pomoc społeczna wobec osób uzależnionych i ich rodzin.

9)       Integracja ze środowiskiem osób wychodzących z uzależnienia.

ROZDZIAŁ II.  DIAGNOZA        

Diagnoza lokalna problemu uzależnień od narkotyków została dokonana w oparciu o ankietę przeprowadzoną wśród gimnazjalistów i młodzieży szkoły ponadgimnazjalnej w Rudach i Kuźni Raciborskiej, informacje uzyskane z Policji, dane pedagogów szkolnych z Gminy oraz rozeznanie środowiskowe pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

1)      Wyniki przeprowadzonej w miesiącu listopadzie i grudniu 2008r. ankiety diagnozującej wśród wszystkich uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu gminy Kuźnia Raciborska.

W ankiecie (wypełnianej anonimowo) pytano uczniów między innymi o:

- pierwszy kontakt ze środkami uzależniającymi,

- rodzaj przyjmowanych środków,

- wpływ otoczenia na kontakty młodzieży z narkotykami,

- opinie młodzieży nt. środków uzależniających.

Wyniki ankiety dostępne są u pedagogów szkół i wykorzystywane są przy planowaniu pracy wychowawczej z młodzieżą.

W miesiącach listopad 2009 - grudzień 2010 Gminna Komisja PiRPA przeprowadza ankietę diagnozującą wśród rodziców uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgim-nazjalnych z terenu Gminy.

            Wyniki przeprowadzonej ankiety znane będą na początku 2010 roku.

2)  W 2009r. nie stwierdzono przypadku posiadania narkotyków przez uczniów w szkołach.   Nie odnotowano również, aby któryś z uczniów był pod wpływem narkotyków. W celu ochrony uczniów przed ryzykownym zachowaniem, pedagodzy starają się kontrolować ich kontakt w czasie pobytu w szkole z osobami z zewnątrz. Prowadzona jest także edukacja z zakresu zagrożeń związanych ze środkami odurzającymi.

     Diagnoza jest jednak niepełna i dotyczy tylko części młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy.

3)  W 2009r. Policja odnotowała na terenie gminy 1 przypadek posiadania narkotyków.

ROZDZIAŁ III.  ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

  1. Działalność szkoleniowa

1)       Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej - artykuły problemowe w  prasie.

2)       Zakup i dystrybucja materiałów informacyjno – edukacyjnych, kolportaż wydawnictw – ulotek, plakatów , broszur itp.

3)       Instruktaż dla rodziców, nauczycieli, trenerów, wychowawców, pedagogów i realizatorów programów profilaktycznych.

4)       Przeszkolenie członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagogów, przedstawicieli jednostek kultury oraz innych placówek gminy w zakresie rozpoznawania, diagnozy, zapobiegania oraz leczenia narkomanii.

2.   Działalność profilaktyczna

1)       Propagowanie zdrowego stylu życia.

2)       Wspieranie działalności kulturalnej i sportowej prowadzonej w połączeniu z profilaktyką uzależnień.

3)       Pomoc dzieciom i młodzieży w zagospodarowaniu czasu wolnego i organizacji wypoczynku (zwłaszcza w czasie ferii zimowych i letnich).

4)       Uświadamianie rodzicom problemów zażywania narkotyków przez dzieci i młodzież.

5) Zwiększenie nadzoru administracyjno – prawnego nad uprawą roślin zawierających substancje, których używanie może prowadzić do narkomanii.

Niektóre dane dot. profilaktyki uzależnień na terenie Gminy w 2009r.

a)       Gminna Komisja PiRPA finansowała:

-          Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom podczas ferii zimowych w szkołach - 1.800,00 zł.

-          Zakup spektakli profilaktycznych - 2.960,00 zł dla uczniów szkół gimnazjalnych

b)       Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kuźni Raciborskiej  oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rudach  podejmowały w bieżącym roku działania:

·         szkolenia w formie warsztatów dla uczniów,

·         pogadanki, rozmowy na lekcjach wychowawczych na temat narkomanii,

·         rozmowy z pielęgniarką, policją, kuratorami sądowymi na temat konsekwencji zażywania, posiadania narkotyków,

·         spektakle profilaktyczne.

           

3.       Bezpośrednia pomoc medyczna i terapeutyczna osobom uzależnionym

1)       Monitoring środowisk dotkniętych i zagrożonych problemem narkomanii.

2)       Mobilizowanie uzależnionych osób do poddawania się leczeniu odwykowemu, pomoc w dotarciu do placówek.

3)       Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej.

4)       Stałe współdziałanie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w celu zapewnienia niezbędnej pomocy materialnej osobom podejmującym leczenie i wychodzącym z uzależnienia.

5)       Utrzymywanie stałego kontaktu i współpracy z:

-          Poradnią Uzależnień w Raciborzu oraz ośrodkami terapeutycznymi,

-          Ośrodkiem Leczenia Narkomanów MONAR w Gliwicach,

-          Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego „Amicus - Med”,

-          innymi instytucjami działającymi w tym zakresie.

6)       Informowanie społeczności lokalnej o możliwościach podjęcia leczenia odwykowego i uzyskaniu pomocy specjalistycznej w tym zakresie (adresy, telefony, transport).

4.  Poprawa bazy materialnej do działań profilaktycznych i leczniczych

Zakup materiałów, urządzeń, usług i wyposażenia niezbędnych do realizacji zadań  powyższego  programu.

5.  Finansowanie programu

1)       Środki finansowe uzyskiwane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w części przekazywane są na realizację niniejszego programu.

2)       Kwotę przewidzianą na realizację zadań określa budżet gminy.

6.  Realizacja programu

Realizatorem programu jest Urząd Miejski we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy (w tym: ze szkołami i przedszkolami), instytucjami kultury, Policją, Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego „Amicus-Med” oraz partnerami wyłonionymi w drodze konkursów ze środków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.01.2010 11:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż