w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012

Uchwała nr XIII/145/2011

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 29 grudnia 2011

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012

Na podstawie art.18  ust.2  pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U.  z 2001r.  Nr 142  poz.1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art.41 ust.1, ust.2, ust. 5 ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz.473 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok, stanowiący część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, w brzmieniu określonym w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
(-) Manfred Wrona

Załącznik do Uchwały Nr XIII/145/2011

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

                                                                                         z  dnia 29.12.2011r.

GMINNY  PROGRAM  PROFILAKTYKI  I  ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH na 2012 rok

ROZDZIAŁ I .  CELE  PROGRAMU

 

1.       Zapobieganie  alkoholizmowi.

2.       Zmniejszanie rozmiaru problemów alkoholowych występujących w środowisku.

3.       Zwiększenie dostępności i skuteczności terapii dla uzależnionych oraz członków ich rodzin.

4.       Kontrola prawna i społeczna nad szkodliwym postępowaniem  osób nadużywających alkoholu.

5.       Tworzenie  osobom uzależnionym niezbędnych warunków do radzenia sobie z problemem alkoholowym.

6.       Tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje do powstrzymywania się od spożycia alkoholu.

7.       Profilaktyka uzależnień.

ROZDZIAŁ II.  DIAGNOZA  STANU  PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH  W  GMINIE 

                        KUŹNIA RACIBORSKA.

1.  Dostępność alkoholu.

       1)   Dane na dzień  30.11.2011 r.

a)       liczba mieszkańców  gminy:   11.718

b)      liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych  na terenie gminy: 48,

c)       na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych przypada ok.  244 mieszkańców  gminy;

1)       Sprzedaż detaliczna - 31 punktów, w tym:

a)       typu A  (o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo)                             - 31,

b)      typu B  (o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu za wyjątkiem piwa)  - 25,

            c)    typu C  (o zawartości  powyżej 18% alkoholu)                                - 25,

d)      punkty sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa nie są limitowane,

e)       limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości pow. 4,5% alkoholu (wino, wódka) dla sprzedaży detalicznej na terenie gminy Kuźnia Raciborska wynosi - 40, wykonanie  - 26.

2)       Sprzedaż w gastronomii  - 17 punktów, w tym:

a)       typu  A  (o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo)                        - 17,

b)      typu  B  (o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu za wyjątkiem piwa)           -   8,

c)       typu  C  (o zawartości powyżej 18% alkoholu)                                 - 12,

d)      Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości pow. 4,5% alkoholu (wino, wódka)  na terenie gminy Kuźnia Raciborska dla gastronomii wynosi – 30, wykonanie – 12,

e)       Liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5%  alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży określa Uchwała Nr XLII/378/2006r Rady Miejskiej  w Kuźni Raciborskiej z dnia  25.05.2006 r.

3)       Limit punktów sprzedaży dla sprzedaży detalicznej jak i gastronomii nie jest przekroczony.

4)       Porównanie liczby punktów sprzedaży alkoholu w kolejnych 5 latach.

2007 rok

2008 rok

2009 rok

2010 rok

2011 rok

Detal

Gastr.

Suma

Detal

Gastr.

Suma

Detal

Gastr.

Suma

Detal

Gastr.

Suma

Detal

Gastr.

Suma

31

21

52

30

20

50

31

20

51

33

19

52

31

17

48

Z powyższego zestawienia wynika, że w latach 2007-2010 ilość punktów sprzedaży alkoholu  nieznacznie zmieniała się, zaś w roku 2011 uległa zmniejszeniu o 4 punkty.

2. Leczenie i działania na rzecz podjęcia leczenia.

1)       Na podstawie danych Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 roku:

a)       wpłynęło 23 wniosków  o wszczęcie postępowania mającego na celu poddanie osób leczeniu odwykowemu w tym:

-  14  z  Prokuratury, Policji, MOPS, inne,

-    3  od kuratorów,

                  -    6  zgłoszenia osobiste,

b)      skierowano 5 osób do lekarzy biegłych celem orzeczenia stopnia uzależnienia od alkoholu,

c)       skierowano 8 wniosków do Sądu o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu,

d)      kilka osób korzysta z „terapii dochodzącej”  w grupach wsparcia organizowanych przy Chrześcijańskim Stowarzyszeniu „Jerozolima” oraz przy parafii  św. Marii Magdaleny w Kuźni Raciborskiej,

e)       z uruchomionego w 2004 roku pomieszczenia dla ofiar przemocy w rodzinie, w 2011r. nie skorzystała żadna rodzina,

2)       Najbliższa poradnia leczenia odwykowego (uzależnienia) znajduje się w Raciborzu,

nie stwarza ograniczeń co do udzielanych porad.

3)       Zainteresowani podjęciem leczenia nie mają żadnych ograniczeń ze strony Komisji w tym  zakresie:

a)       nie ma limitu  osób kierowanych na leczenie,

b)      Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego w Gorzycach dla mężczyzn  i kobiet oraz Szpital w Rybniku Oddział Odwykowy dla kobiet wyznaczają terminy leczenia,

c)       Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Terapii Uzależnień w Branicach przyjmuje pacjentów  bezpośrednio po zgłoszeniu. Leczenie  odbywa się w dwóch etapach:

              I etap: detox , po którym pacjent opuszcza ośrodek,

              II etap: rozpoczęcie terapii, gdzie zostaje ponownie przyjęty na oddział.

3. Profilaktyka

1)       W związku z istniejącym i ciągle narastającym zagrożeniem problemem alkoholowym wśród dzieci i młodzieży  wynikającym w dużej mierze z:

a)       ubóstwa,

b)      pogłębiającej się dysfunkcji wychowawczej rodzin,

c)       niewystarczającej oferty w zakresie zagospodarowania czasu wolnego,

d)      niewystarczających wzorców/autorytetów realizujących zdrowy styl życia,

e)       niewystarczającej świadomości  rodziców nt. patologii dzieci i młodzieży,

koniecznym jest finansowe wsparcie działań profilaktycznych.

2)       Na terenie Gminy działa niewystarczająca liczba osób posiadających kwalifikacje terapeuty, socjoterapeuty lub  psychoterapeuty, które podczas wykonywania swoich zadań zawodowych, mając bezpośredni kontakt z osobami chorymi lub zagrożonymi alkoholizmem, mogłyby na bieżąco udzielać im pomocy i  wsparcia ,

3)       W celu kontynuowania terapii dla osób wychodzących z alkoholizmu podjęta zostanie próba utworzenia w Kuźni Raciborskiej filii Poradni Uzależnień w Raciborzu,

4)       Niektóre dane dotyczące problemu uzależnień na terenie Gminy Kuźnia Raciborska, wg stanu na 30.11.2011 r.:

a)       Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy 231 rodzinom na kwotę                405.640, w tym  43 rodzinom z powodu nadużywania alkoholu na kwotę 35.000 zł.  (zasiłki celowe, okresowe oraz pomoc w naturze);

b)      dzieci z rodzin z problemem alkoholowym korzystały z pomocy w postaci obiadów w szkołach i przedszkolach,

c)       Policja przeprowadziła 538 interwencji w związku z nadużyciem alkoholu,

d)      35 osób odwieziono do izb wytrzeźwień, w tym:  31 mężczyzn i 4 kobiety,

e)       w czasie patrolowania zatrzymano 26 osób kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu,

f)        odnotowano 5  kolizji spowodowanej przez osoby nietrzeźwe,

g)      odnotowano 3 przypadki posiadania lub handlu narkotykami,

h)       Komisja finansowała między innymi:

- realizację zadań w ogłoszonym konkursie o temacie: „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz systematyczny udział w rywalizacji sportowej i podnoszenie sprawności fizycznej”, przez kluby sportowe na terenie gminy 

105.000,00 zł.,

- nieobozową akcję letnią dla dzieci pozostających w czasie wakacji w miejscu zamieszkania, we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Związkiem Harcerstwa Polskiego, Kołem Gospodyń Wiejskich w Rudach, Radą Sołecką w Rudzie Kozielskiej, Miejskim Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji, Radą Sołecką w Jankowicach, Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Budziska  30.000,00 zł.,

-  remont łazienki w pomieszczeniach Komisji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej   w Kuźni Raciborskiej  9.840,00zł.

-  szkolenie sprzedawców alkoholu  900,00zł.

ROZDZIAŁ III.  ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW

                         ALKOHOLOWYCH na 2012 rok

1.  Działalność szkoleniowa.

1)       Wspólne narady członków koalicji trzeźwościowej.

2)       Dyskusje na temat: Poszukiwanie i upowszechnianie skutecznych form pomocy rodzinom z problemami alkoholowymi i narkotykowymi.

3)       Artykuły problemowe w prasie.

4)       Kolportaż wydawnictw – ulotek , plakatów , broszur itp.

5)       Instruktaż dla rodziców, nauczycieli, trenerów, wychowawców, pedagogów i realizatorów programów profilaktycznych.

2.  Działalność profilaktyczna.

1)      Realizacja programów za pośrednictwem jednostek organizacyjnych Gminy (w tym szkół i przedszkoli) oraz koalicjantów stałych takich jak: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja oraz wyłonionych w drodze otwartych konkursów, na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2003r. Nr 96, poz. 873), w sferach działalności publicznej określonych w art. 4.1. w/w ustawy, pkt. 5, 11, 12, 13,14, 16, ze szczególnym uwzględnieniem pkt. 14 i 16.

2)       Kontrola przestrzegania zasad sprzedaży i konsumpcji napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych.

3)       Propagowanie zdrowego stylu życia.

4)       Wspieranie działalności kulturalnej i sportowej prowadzonej w połączeniu z profilaktyką uzależnień.

5)       Pomoc dzieciom i młodzieży w zagospodarowaniu czasu wolnego i organizacji wypoczynku  (zwłaszcza w czasie ferii zimowych i letnich).

6)       Uświadamianie rodzicom problemów dot. picia alkoholu i zażywania narkotyków przez dzieci i młodzież.

- przeprowadzanie w roku szkolnym 2011/2012 ankiet diagnozujących wśród rodziców jak  również uczniów szkół gimnazjalnych,  dotyczących  kontaktu z alkoholem, dostępności alkoholu,  wpływu otoczenia na kontakty młodzieży z alkoholem

7)       Organizowanie terenów  zabaw i rekreacji przeznaczonych dla dzieci i młodzieży.

8)       Organizowanie cyklicznych spotkań właścicieli punktów sprzedaży alkoholu z Policją nt. sprzedaży nieletnim napojów alkoholowych.

9)       Pomoc finansowa placówkom oświatowym i kulturalnym w realizacji działań związanych  z profilaktyką uzależnień.

3.       Bezpośrednia pomoc medyczna i terapeutyczna osobom uzależnionym

1)       Pomoc finansowa osobom związanym ze środowiskiem w zdobywaniu kwalifikacji terapeuty, socjoterapeuty, psychoterapeuty, w zamian za pracę na rzecz osób dotkniętych problemem.

2)       Monitoring środowisk dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholowym.

3)       Mobilizowanie uzależnionych osób do poddawania się leczeniu odwykowemu, pomoc w dotarciu do placówek.

4)       Pomoc w uzyskaniu mieszkań dla osób wychodzących z nałogu lub bezdomności, wspieranie procesów resocjalizacji i integracji społecznej.

5)       Tworzenie warunków sprzyjających prawidłowemu funkcjonowaniu klubów AA oraz grup wsparcia.

6)       Stałe współdziałanie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zapewnieniu niezbędnej pomocy materialnej osobom podejmującym leczenie i wychodzącym z nałogu.

7)       Utrzymywanie stałego kontaktu i współpracy z:

- poradnią uzależnień oraz ośrodkami terapeutycznymi,

- Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego „Amicus - Med”,

- kuratorami sądowymi,

- Prokuraturą oraz Sądem,

- innymi instytucjami działającymi  w zakresie uzależnień,

- placówkami oświatowymi.

8)       Informowanie społeczności lokalnej o możliwościach podjęcia leczenia odwykowego i uzyskaniu pomocy specjalistycznej w tym zakresie  (adresy, telefony, transport).

9)       Organizacja punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (z dyżurem psychologa lub terapeuty).

10)   Wyposażenie lokalu na  czasowy pobyt  ofiar przemocy w rodzinie w niezbędny sprzęt i urządzenia.

11)   Współpraca z Policją  i  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie zwalczania przemocy w rodzinie.

4.  Pomoc rodzinom z problemem alkoholowym.

1)       Pomoc wychowawcza, terapeutyczna, materialna członkom rodzin.

2)       Finansowanie kosztów pobytu dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w placówkach realizujących programy socjoterapeutyczne.

3)       Kontrola placówek handlowych zarówno przez Policję jak i członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem  wyeliminowania sprzedaży nieletnim alkoholu i wyrobów tytoniowych.

5.  Poprawa bazy materialnej do działań profilaktycznych i leczniczych.

1)       Pomoc w wyposażeniu w sprzęt sportowy sal gimnastycznych jednostek organizacyjnych gminy oraz zakup materiałów, urządzeń, usług i wyposażenia, niezbędnych do realizacji zadań powyższego  programu.

2)       Zakup materiałów szkoleniowych i programów do prowadzenia profilaktyki przez szkoły i organizacje pozarządowe.

6.  Finansowanie programu

1)       Środki finansowe uzyskiwane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w całości przekazywane są na realizację niniejszego programu.

2)       Kwotę przewidzianą na realizację zadań określa budżet gminy.

7.  Realizacja programu

Realizatorem programu jest Urząd Miejski we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy (w tym: ze szkołami i przedszkolami), instytucjami kultury, Policją, Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego „Amicus-Med.”, Poradniami ds. Uzależnień, organizacjami pozarządowymi oraz partnerami wyłonionymi w drodze konkursów, ze środków GKPiRPA.

8. Zasady wynagradzania  członków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na podstawie Uchwały nr XXIX/265/98 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 26.03.1998r., członkom Komisji  przysługuje wynagrodzenie za każde posiedzenie w wysokości  10% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.01.2012 11:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż