w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych

Uchwała nr XLVI/409/2006

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 20.10. 2006 r.

 

w sprawie  założenia  Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

w Zespole Szkół  Ogólnokształcących i Technicznych

w Kuźni Raciborskiej  przy ul. Piaskowej 28

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 9 lit. h i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 9, ust.1 pkt.3 lit. b oraz art. 58 ust. 1 i ust 6 w związku z art. 5 ust. 5b i art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala:

§ 1

Założyć Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kuźni Raciborskiej przy ul. Piaskowej 28. Akt założycielski stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Nadać pierwszy Statut Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) MANFRED WRONA

     


Uzasadnienie

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kuźni Raciborskiej podjęła uchwałę w sprawie powołania  Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

W wyniku wdrażania od 1999 r. reformy systemu oświaty wśród osób dorosłych istnieje zapotrzebowanie kształceniem w szkołach ogólnokształcących kończących się maturą.  W celu umożliwienia osobom dorosłym uzyskania matury  zasadnym jest powołanie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kuźni Raciborskiej.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.10.2006 13:31