OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY - Remont podłogi budynku Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących, ul. Rogera 2 w miejscowości Rudy

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Gmina Kuźnia Raciborska, z siedzibą 47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4 informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163) postępowania przetargowego, ogłoszonego w dniu 2007-02-14 w Portalu Urzędu Zamówień publicznych pod nr OWP/2007/02/14-2311903 oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej zamawiającego, na zadanie pn.

Remont podłogi budynku Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących, ul. Rogera 2 w miejscowości Rudy.

, została wybrana jako najkorzystniejsza, przy spełnieniu wszystkich wymogów postawionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz wynikających z przepisów ww. ustawy, oferta firmy:

                                                

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KONSBUD-SPORT Sp. z o.o.

,z siedzibą 43-300 Bielsko Biała, ul. Komorowicka 43

za cenę:

64.553,58 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt osiem groszy)

w tym VAT 22%:

11.640,81 zł (słownie: jedenaście tysięcy sześćset czterdzieści złotych osiemdziesiąt jeden groszy)

, jako najkorzystniejszą, przy spełnianiu wszystkich warunków postawionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY - Remont podłogi budynku Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących, ul. Rogera 2 w miejscowości Rudy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.03.2007 14:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż