w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej

Uchwała Nr XXVI/231/2016

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 22 grudnia 2016 r.

 

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej                       

i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej

  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity                w Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późniejszymi zmianami) w związku z art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

 

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

 

 § 1

Ustala się roczne stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu gminy                         dla samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej                     w Kuźni Raciborskiej w wysokości:

„1) 17,27 zł za utrzymanie, remonty oraz naprawy i modernizacje 1 m² powierzchni budynków           

      i mieszkań komunalnych – według wyliczenia stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały”,

„2) 1,20 zł za pielęgnację i utrzymanie 1 m² terenów zieleni stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska – według wyliczenia stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały”,

„3) 0,90 zł za oczyszczanie, odśnieżanie 1 m² ulic, placów i chodników gminnych – według wyliczenia stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały”,

„4) 380,00 zł za zakup 1 kompletu koszy ulicznych – według wyliczenia stanowiącego załącznik Nr 1                        do uchwały”,

„5) 19,04 zł za utrzymanie 1 m² powierzchni targowiska – według wyliczenia stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały”,

„6) 170,00 zł za sprawdzenie, naprawę uszkodzonych montaż i demontaż kompletnych elementów dekoracji miasta i gminy w okresie świąt w odniesieniu do 1 kompletu elementów dekoracji świątecznych – według wyliczenia stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały”.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

 § 3

Z dniem 31 grudnia 2016 r. traci moc Uchwała Nr XIV/137/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej  z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej, wraz z późniejszymi zmianami.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

(-) Sabina Chroboczek-Wierzchowska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.01.2017 09:48