w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

  Uchwała nr X/67/2007

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 17 maja 2007 roku

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

§ 1

Przenieść przychody między paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Dokonać zmiany § 13 w Uchwale Nr IV/26/2006 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 21.12.2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok, który otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)       sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500 000 zł,

2)       sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 957 784 zł,

3)       spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 80 005 zł.

§ 3

Zwiększyć budżet po stronie dochodów i wydatków na 2007 rok o kwotę 43 030 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4

Zwiększyć przychody o kwotę 7 300 zł oraz zwiększyć budżet po stronie wydatków na 2007 rok o kwotę 7 300 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2007 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 20 012 900 zł,

po stronie wydatków kwotą 23 645 300 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

(-) Andrzej Kubiczak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
Informację opublikował:Aleksander Serafin
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.05.2007 10:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż